Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Διευκρινίζεται ότι το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας εκδίδεται ανά ιδιοκτησία, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Σε ακίνητα με σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών, όπως οι πολυκατοικίες, η Ταυτότητα Κτιρίου συνολικά του ακινήτου, προκύπτει ως το σύνολο των αυτοτελών ιδιοκτησιών και των κοινόχρηστων χώρων.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένας “ψηφιακός φάκελος” που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα σε πολυκατοικία), όπως την οικοδομική άδεια, τα σχέδια κάτοψης, τον πίνακα χιλιοστών, τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και άλλα.

Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας διατηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος. Από εκεί, υπάρχει σύνδεση μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με την βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και την ΔΕΗ, κάτι που δίνει στην Πολιτεία την δυνατότητα διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων κάθε κτιρίου.

Οι διατάξεις που διέπουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθορίζονται από το Νόμο 4495/2017 (ΦΕΚ A166/3.11.2017). Η σχετική νομοθεσία σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 2010 και προέβλεπε την επιθεώρηση όλων των υφιστάμενων κτιρίων της χώρας κάθε πενταετία. Έπειτα από έντονες κριτικές που δέχθηκε η εν λόγω διάταξη, ο νόμος τροποποιήθηκε. Πλέον, η ταυτότητα κτιρίου στα υπάρχοντα κτίρια θα καταρτίζεται κατά τη μεταβίβαση τους και μόνο μία φορά. Για κάθε επόμενη μεταβίβαση αρκεί η έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Μέχρι στιγμής, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου έχει αναστείλει την έναρξη λειτουργίας της τέσσερις φορές. Σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις , η σχετική διάταξη αναμένεται uα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2022, εκτός κι αν υπάρξει και άλλη παράταση.

Με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, συγκεντρώνονται σε ένα πιστοποιητικό, στο Πιστοποιητικό Πληρότητας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ενός ακινήτου με αποτέλεσμα:

 • Να αποτρέπεται η δημιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων.
 • Να θωρακίζεται η ιδιοκτησία των πολιτών, καθώς θα είναι καταγεγραμμένες όλες οι τυχόν μεταβολές του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και η διαφάνεια στις δικαιοπραξίες (μεταβιβάσεις).
 • Να μειώνεται δραστικά η γραφειοκρατία καθώς ο πολίτης – ιδιοκτήτης έχοντας ψηφιακά την «ακτινογραφία» του ακινήτου του, δεν χρειάζεται να σπεύδει για οποιοδήποτε έγγραφο σε δημόσιες υπηρεσίες. Πλέον, με λίγα «κλικ» στον υπολογιστή θα μπορεί να λαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τίτλους ιδιοκτησίας, οικοδομική άδεια, δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο κλπ).
 • Το Δημόσιο να αποκτά καταγραφή των ακινήτων του με σημαντικές πληροφορίες (για τη στατική επάρκεια, τη δομική τρωτότητα κλπ), ώστε να μπορούν να προγραμματισθούν και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε αυτά.
 • Να επιταχύνονται οι επενδύσεις, καθώς με ψηφιοποιημένες τις πληροφορίες των ακινήτων (κτιρίων ή οικοπέδων / γηπέδων), συντομεύει δραστικά ο χρόνος διερεύνησης και εξέτασής τους από υποψήφιους επενδυτές.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε ιδιώτη μηχανικό ο οποίος θα τον υποστηρίξει στην συγκέντρωση όλων των σχετικών εγγράφων που βρίσκονται σε διάφορες υπηρεσίες όπως: πολεοδομία, υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο κλπ. Με τη συγκέντρωση όλων των σχετικών εγγράφων δημιουργείται οι φάκελος του ακινήτου, ο οποίος θα τηρείται και θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό σε περίπτωση αλλαγών και θα φυλάσσεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ποια είναι η εργασία του μηχανικού;

Ο μηχανικός αφού κάνει την αποτύπωση του κτιρίου ελέγχει το ακίνητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας (εφόσον υπάρχουν).

Ο έλεγχος αφορά στα εξής:

 • τη νομιμότητα του χώρου
 • την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
 • την στατική του επάρκεια
 • τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό

Ποια έγγραφα και στοιχεία περιλαμβάνει ο φάκελος της Ταυτότητας Κτιρίου;

α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια,

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

ε) οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων α’, β’ και ε’,

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται,

η) ο πίνακας χιλιοστών και η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον απαιτούνται,

θ) το Πιστοποιητικό Πληρότητας για Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Γιατί να κάνω ταυτότητα κτιρίου, ενώ το έχω χτίσει με νόμιμη οικοδομική άδεια;

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας εκτός της καταγραφής του ακινήτου είναι και ο έλεγχος του τρόπου κατασκευής του κτιρίου καθώς και η παρακολούθησή του μετά την ολοκλήρωσή του σε όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής του, με σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειάς του, τη συντήρηση του, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών στην πορεία. Επίσης με την ταυτότητα του κτιρίου μπορεί να ενημερωθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος (αγοραστής ή ενοικιαστής ή επιχειρηματίας κλπ) σε τι κατάσταση βρίσκεται το κτίριο και να αποφύγει μελλοντικά προβλήματα με την Πολεοδομία και την Εφορία.

Κάθε φορά που θα μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο θα χρειάζεται Ταυτότητα Κτιρίου;

Η σύνταξη Ταυτότητας Κτιρίου είναι απαραίτητη από την 1η Ιανουαρίου 2021 για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε δικαιοπραξία, η οποία θα αλλάζει το καθεστώς ιδιοκτησίας ενός ακινήτου θα πρέπει να έχει προηγηθεί καθώς η προσάρτηση της σχετικής δήλωσης στο συμβόλαιο μεταβίβασης κυριότητας είναι απαραίτητη.

Στις επόμενες μεταβιβάσεις ο μηχανικός που θα ορίζει εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας, από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες αλλαγές στην ιδιοκτησία αυτή, ή ότι έχει ενημερωθεί η Ταυτότητα Κτιρίου αν έχει μεσολαβήσει έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασιών στην ιδιοκτησία αυτή. Στις νέες οικοδομές η Ταυτότητα Κτιρίου θα εκδίδεται μαζί με την οικοδομική τους άδεια.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου περιλαμβάνει:

 • 1) Την οικοδομική άδεια (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία
 • 2) Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια
 • 3) Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας
 • 4) Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)
 • 5) Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων
 • 6) Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5
 • 7) Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.
 • 8) Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού για να συζητήσουμε την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου σας.

MMHOUSING
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 1
ΜΕΓΑΡΟ ΚΙΑΠΕΚΟΥ
(ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΧΑΛΚΙΔΑ, 34 132
ΤΗΛ. 2221 0 88838